Školní jídelna

Petra Nováčková - vedoucí ŠJ
tel. 568 827 753
novackova@zstynska.cz

Administrátor

17. 10. 2022 14:56

Upozornění

V pátek 30. června 2023 a v pondělí 04. září 2023 mají všichni žáci 1. a 2. stupě odhlášený oběd. Pokud někdo bude mít zájem, musí si oběd přihlásit.

Výdej obědů oba dva dny bude  9.00- 10.00.

Administrátor

30. 6. 2023 7:21

Upozornění

 • Přihlašování a odhlašování obědů je možné osobně v kanceláři vedoucí školní jídelny nebo na tel. čísle 568 827 753.
 • Oběd č.2 je možné objednat na následující týden vždy do čtvrtka do 13.00 hod. pouze v aplikaci STRAVA.CZ
 • každou změnu Vámi provedenou v aplikaci STRAVA.CZ je nutné potvrdit tlačítkem odeslat.
 • Obědy je možné odhlásit do 13. hodin den předem. Pozdější odhlášení nebude akceptováno.
 • Za neodhlášenou a nevyzvednutou stravu se finanční náhrada neposkytuje.
 • První den nemoci je možné vyzvednout oběd do jídlonosičů v době od 11:00 do 11:20 hodin.
 • Žákům a zaměstnancům, kteří jsou přítomni ve škole se oběd do jídlonosičů nevydává.

Administrátor

4. 4. 2024 11:15

Přihláška ke stravování

Ikona Přihláška ke stravování

Administrátor

23. 6. 2020 12:22

Ceny obědů

Věková kategorie Cena oběda Potravinová norma (cena surovin za 1 oběd) Poznámka Měsíční paušál (orientačně za 21 dní)
Žáci 7-10 let 33,- 33,- Dotovaný oběd 693 Kč
Žáci 11 – 14 let 35,- 35,- Dotovaný oběd 735 Kč
Žáci nad 15 let 37,- 37,- Dotovaný oběd 777 Kč
Zaměstnanci 29 + 8 FKSP 37,- Dotovaný oběd 609 Kč
Cizí strávníci 85,- 52,- Nedotovaný oběd

1 785 Kč

Finanční limity (cena oběda pro jednotlivé kategorie) jsou stanoveny na základě přílohy č. 2 vyhlášky o školním stravování č. 107/2005, takto:

 • Strávníci - žáci jsou zařazováni do věkových skupin (kategorií) na dobu školního roku podle věku, kterého v tom daném roce dosáhnou.
 • Školní rok trvá podle zákona č. 561/2004 Sb., Školský zákon, od 1. 9. do 31. 8. následujícího roku.

Administrátor

29. 8. 2023 11:39

Provozní řád školní jídelny

1.
Zřizovatelem subjektu ZŠ Týnská je Město Třebíč. Provoz ŠJ se řídí především Zákonem 49/2009, (tzv. Školským zákonem 561/2004), vyhláškou o školním stravování č. 107/2005, vyhláškou ministerstva zdravotnictví č. 602/2006 ve znění pozdějších předpisů a dalšími předpisy.

2.
Školní stravování na ZŠ Týnská zabezpečuje výživu dětí školního a předškolního věku v době jejich pobytu ve škole, učitelů a ostatních pracovníků školského zařízení v době jejich pobytu ve škole. Umožňuje též stravování cizích strávníků se souhlasem příslušných orgánů státního dozoru a s ohledem na kapacitu a personální možnosti kuchyně, při úhradě plných provozních, mzdových nákladů a nákladů spojených s nákupem potravin a zisku.

Školní jídelna plní zejména tyto úkoly:

 • Dodržování zásad správné výživy a správných stravovacích návyků u dětí předškolního a školního věku
 • Dodržování správných výživových, spotřebních a technologických norem
 • Dbá o úroveň kultury stravování

3.
V čele školní jídelny stojí vedoucí, která je přímo podřízena řediteli školy. Vedoucí ŠJ vykonává dle potřeby krátké porady s pracovníky. Předmětem jednání je kontrola plnění úkolů, koordinace práce, hygiena pracoviště a pracovníků, plnění racionalizačních a ekonomických opatření, dodržování výživových norem atd.

4.

Vedoucí ŠJ plní tyto úkoly:

 • Řídí a koordinuje činnost ŠJ se zaměřením na plnění všech stanovených úkolů
 • Dbá o odborný růst pracovníků v oblasti nových výživových poznatků
 • Vyjadřuje se k přijímání pracovníků, navrhuje osobní příplatky, odměny
 • Navrhuje plán dovolených, vyjadřuje se k žádostem o neplacené volno
 • Zajišťuje personální agendu
 • Spolupracuje s vedením školy
 • Organizuje a podporuje formy iniciativy pracovníků
 • Kontroluje opatření zajišťující ochranu a bezpečnost zdraví při práci a požární ochranu
 • Zodpovídá za přejímku zboží a jeho skladování, provádí objednávky zboží
 • Řeší stížnosti z řad strávníků
 • Zajišťuje zástupy za nepřítomné pracovníky
 • Odpovídá za objektivnost a správnost podkladů pro účetnictví
 • Kompletně zajišťuje pokladní službu
 • Provádí objednávky zboží
 • Zajišťuje a kontroluje rovnoměrné a účelné využití podřízeného personálu
 • Sleduje plnění svěřených pracovních úkolů
 • Dále dle pracovní náplně

Vedoucí kuchařka plní zejména tyto úkoly:

 • Podílí se na zavádění nových poznatků ve výživě dětí a mládeže do praxe
 • Sleduje stav přístrojového vybavení a jeho využití a dává podněty k jeho obnově
 • Zabezpečuje výrobu teplých jídel a jejich normování podle platných přepisů a směrnic
 • Dodržuje zásady hospodárnosti a poctivosti při práci
 • Řídí se pokyny vedoucí
 • Dále dle pracovní náplně.

Samostatná kuchařka plní zejména tyto úkoly:

 • Zabezpečuje výrobu a výdej teplých jídel a nápojů
 • Dodržuje normy a technologické postupy pro školní děti
 • Rozděluje porce dle věkových kategorií
 • Dodržuje zásady hospodárnosti a poctivosti při práci
 • Ovládá obsluhu kuchyňských strojů
 • Řídí se pokyny vedoucí ŠJ a vedoucí kuchařky
 • Dále dle platné pracovní náplně.

Pracovnice v obchodním provozu plní zejména tyto úkoly:

 • Pomáhá při přípravě pokrmů
 • Provádí pomocné a úklidové práce
 • Zodpovídá za čistotu a pořádek
 • Manipuluje se zbožím
 • Připravuje suroviny pro další zpracování
 • Ovládá obsluhu kuchyňských strojů
 • Dále dle pracovní náplně

Administrátor

31. 10. 2022 13:23