Národní plán obnovy - pokročilé digitální učební pomůcky

Pro rok 2023 bylo na čerpání naší škole přiděleno 467 000 Kč. Financováno Evropskou unií - Next Generation EU.

Administrátor

1. 12. 2023 13:32

Ikona Národní plán obnovy - pokročilé digitální učební pomůcky

Administrátor

1. 12. 2023 13:39

Národní plán obnovy - prevence digitální propasti

V rámci komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace investice přispívá na vybavení žáků digitálními technologiemi pro rozvoj jejich informatického myšlení a digitálních kompetencí a na prevenci digitální propasti.

Pro rok 2022 bylo na čerpání naší škole přiděleno 83 000 Kč. Financováno Evropskou unií - Next Generation EU.

Pro rok 2023 bylo na čerpání naší škole přiděleno 61 000 Kč. Financováno Evropskou unií - Next Generation EU.

Administrátor

1. 12. 2023 13:21

Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

Od ledna do srpna 2023 probíhá na naší škole doučování pro žáky, kterým hrozí školní neúspěch. Na uvedenou činnost čerpáme prostředky ve výši 109 440 Kč.

Administrátor

1. 12. 2023 12:59

Ikona Doučování od ledna do srpna 2023 - leták

Administrátor

1. 12. 2023 13:53

Vzdělávání s úsměvem I., registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0003805

Od 1. 1. 2023 naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci  OP JAK prostřednictvím výzvy č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I. Cílem projektu je  zvyšování kvality, inkluzivity a účinnosti systémů vzdělávání a zajišťování rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání.

Administrátor

8. 3. 2023 13:49

Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

Od září 2022 probíhá na naší škole doučování pro žáky, kterým hrozí školní neúspěch. Na uvedenou činnost čerpáme prostředky ve výši 70200 Kč.

Administrátor

1. 12. 2023 12:59

Ikona Doučování od září 2022 - leták

Administrátor

10. 11. 2022 7:41

Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

Předchozí období vzdělávání dětí bylo silně poznamenáno omezeními v souvislosti s nákazou COVID 19. Od ledna 2022 probíhá na naší škole doučování pro žáky, kterým hrozí školní neúspěch či v extrémním případě vypadnutí ze vzdělávání. Mohlo u nich také dojít k vážnému zhoršení výsledků vzdělávání. Sledován je nejen prospěch, ale také základní přehled v tématech, schopnost navázat na další očekávané znalosti. Na uvedenou činnost čerpáme prostředky ve výši 104 000 Kč.

Administrátor

23. 11. 2022 11:06

Ikona Doučování od ledna 2022 - leták

Administrátor

1. 12. 2023 13:55

Projekt Inkluzívní vzdělávání ZŠ Týnská III.
reg. č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0017410

Od 1. 9. 2020 naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci  OP VVV prostřednictvím výzvy 02_20_080 Šablony III. Cílem projektu je  zlepšení a zvýšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích.

Z finančních prostředků v celkové výši 919.088,- Kč hradíme tyto aktivity:

 • Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem
 • Projektový den ve výuce
 • Školní speciální pedagog - personální podpora ZŠ
 • Školní kariérový poradce - personální podpora ZŠ

Administrátor

23. 8. 2022 15:40

MODERNIZACE UČEBNY INFORMATIKY A ZAJIŠTĚNÍ BEZBARIÉROVOSTI V ZŠ TŘEBÍČ, TÝNSKÁ 8

Projekt
MODERNIZACE UČEBNY INFORMATIKY A ZAJIŠTĚNÍ BEZBARIÉROVOSTI V ZŠ TŘEBÍČ, TÝNSKÁ 8
je spolufinancován Evropskou unií

Operační program: Integrovaný regionální operační program
Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0003626
Příjemce dotace: Základní škola Třebíč, Týnská 8
Výzva: 47. Výzva IROP - INFRASTRUKTURA ZÁKLADNÍCH ŠKOL (SVL) - SC 2.4
Specifický cíl: SC 1.2 – Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení

Celkové náklady:  4 513 420,00 Kč
Dotace:                 4 062 078,00 Kč

Stručný popis projektu
Projekt je zaměřen na modernizaci odborné učebny informatiky a zajištění komplexní bezbariérovosti objektu ZŠ Třebíč, Týnská 8. Bezbariérovost bude konkrétně řešena vybudováním sklopné plošiny v budově 1. stupně ZŠ, pořízením výtahu v budově 2. stupně a také kompletní přestavbou WC, které bude nově bezbariérové.

Doba realizace projektu je do 7. 9. 2021

Administrátor

23. 8. 2022 15:40

Projekt Inkluzívní vzdělávání ZŠ Týnská II.
reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0009003

Od 1. 9. 2018 naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci  OP VVV prostřednictvím výzvy 02_18_063 Šablony II. Cílem projektu je  zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích.

Z finančních prostředků v celkové výši 1.958.822,- Kč hradíme tyto aktivity:

 • Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem
 • Školní speciální pedagog - personální podpora ZŠ
 • Školní kariérový poradce - personální podpora ZŠ
 • Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - čtenářská gramotnost
 • Projektový den mimo ŠD/ŠK
 • Speciální pedagog - personální podpora ŠD/ŠK
 • Vzdělávání pedagogických pracovníků ŠD/ŠK - DVPP v rozsahu 8 hodin - ICT

Administrátor

23. 8. 2022 15:39

Projekt Inkluzívní vzdělávání ZŠ Týnská
reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001220

Od 1.2.2017 naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci  OP VVV prostřednictvím výzvy 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Z finančních prostředků hradíme tyto aktivity:

 • činnost školního speciálního pedagoga
 • vzdělávání pedagogických pracovníků
 • doučování žáků ohrožených školním neúspěchem

Administrátor

23. 8. 2022 15:38

Projekt Inkluzívní vzdělávání ZŠ Týnská II.
reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0009003

Od 1. 9. 2018 naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci  OP VVV prostřednictvím výzvy 02_18_063 Šablony II. Cílem projektu je  zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích.

Z finančních prostředků v celkové výši 1.958.822,- Kč hradíme tyto aktivity:

 • Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem
 • Školní speciální pedagog - personální podpora ZŠ
 • Školní kariérový poradce - personální podpora ZŠ
 • Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - čtenářská gramotnost
 • Projektový den mimo ŠD/ŠK
 • Speciální pedagog - personální podpora ŠD/ŠK
 • Vzdělávání pedagogických pracovníků ŠD/ŠK - DVPP v rozsahu 8 hodin - ICT

Administrátor

15. 11. 2018 12:04

Projekt Inkluzívní vzdělávání ZŠ Týnská
reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001220

Od 1.2.2017 naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci  OP VVV prostřednictvím výzvy 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Z finančních prostředků hradíme tyto aktivity:

 • činnost školního speciálního pedagoga
 • vzdělávání pedagogických pracovníků
 • doučování žáků ohrožených školním neúspěchem

Administrátor

27. 2. 2017 16:36

Podpora polytechnické výchovy v mateřských a základních školách

V rámci grantů Kraje Vysočina jsme získali dotaci PRO 1368.0095 ve výši 38.620 Kč. Peníze byly určeny na zakoupení 70 ks stavebnic ROTO. Projekt podpoří v souladu s naším školním vzdělávacím programem rozvoj pracovních schopností a dovedností žáků 3. tříd. Děti budou ve třídě pracovat nejen podle metodických listů zpracovaných KÚ. Zdokonalí si jemnou motoriku a zručnost a rozvinou svou fantazii jak v hodinách předmětu Člověk a práce, tak i v ostatních vyučovaných předmětech.

Administrátor

17. 12. 2015 14:59

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

V letošním školním roce 2015/16 jsme pokračovali v čerpání peněz z EU. Byly nám schváleny 2 projekty.

Z výzvy č. 56 nám byl schválen projekt Šablony ZŠ Třebíč Týnská, reg. č. CZ.1.07/1.1.00/56.1981.

Z těchto financí byly hrazeny následující aktivity:

 • jazykově poznávací pobyt pro 40 žáků v Londýně
 • jazykový kurz v zahraničí pro 2 učitele anglického jazyka
 • čtenářské dílny a nákup knih do školní knihovny
 • stínování výuky Aj ve Vídni – 1 učitel

Celková částka, kterou jsme získali, činí 836.428,- Kč.

Z výzvy č. 57 nám byl schválen projekt Šablony ZŠ Týnská Třebíč, reg. č. CZ.1.07/1.1.00/57.0374.

Z těchto prostředků byla financována:

 • obnova vybavení školní žákovské dílny
 • jazykový program DynEd  pro 100 žáků a 5 učitelů.

Celková částka získaná na tento projekt činí 486.132,- Kč.

Administrátor

17. 12. 2015 15:06

ORP Třebíč - síťování škol

Třebíč

Projekt ORP TŘEBÍČ (Obec s rozšířenou působností)
Doba realizace projektu 1. 6. 2014 - 30. 6. 2015
Celková dotace projektu: 23 456 360,40 Kč

 

Investice do rozvoje vzdělávání

Administrátor

23. 8. 2022 16:07

EU peníze školám

Naše škola je zapojena do projektu EU peníze školám. Vypracováváme materiály pro tyto oblasti: přírodopis, dějepis, fyzika, zeměpis, český jazyk, matematika, anglický jazyk, německý jazyk, člověk a jeho svět, výchova k občanství, výchova ke zdraví, výtvarná výchova, člověk a práce.

O vypracované materiály si můžete požádat na adrese info@zstynska.cz.

Administrátor

22. 9. 2015 20:24

Ovoce a zelenina do škol

Administrátor

22. 9. 2015 20:25