Aktuality

Aktualizované informace k zápisu do 1.tříd

Vážení rodiče, z důvodu mimořádných opatření vlády ČR se mění organizace zápisů do prvních tříd základních škol pro školní rok 2020/2021, které se měly uskutečnit ve dnech 3. - 4. dubna 2020. 1) termín registrace k zápisu pomocí online přihlášek zůstává do 31.03.2020. 2) vyplněnou a podepsanou žádost o zápis dítěte do 1. třídy, kterou vygeneroval systém při online přihlašování, doručí zákonný zástupce dítěte společně s kopií rodného listu dítěte do pátku 17.04.2020 jedním z následujících způsobů do vybrané základní školy: - poštou - nebo datovou schránkou či e-mailem s elektronickým podpisem (nelze akceptovat pouze prostý e-mail) - nebo v zalepené obálce vhodit do poštovní schránky u hlavního vchodu ZŠ Týnská 8 Uložte si REGISTRAČNÍ ČÍSLO V případě, že nebudete mít možnost si vytisknout vygenerovanou žádost o přijetí dítěte do 1. třídy, ozvěte se na tel.723 077 112, nebo napište na e-mail zapletalova@zstynska.cz.

29. 3. 2020 0:00

Narozeninový turnaj ve stolním tenisu

V lednu tohoto roku Dům dětí a mládeže oslavil páté výročí svého působení na nové adrese, a proto uspořádal dne 16. ledna Den otevřených dveří....

10. 2. 2020 12:02

Rozvrhy hodin

Rozvrhy hodin pro školní rok 2019/20.

1. 2. 2020 0:00

Mikulášský turnaj v baseballu

Krásné 5.místo získali 29.listopadu naší malí baseballisté na turnaji ...

18. 12. 2019 12:32

Předpisy

Přehled nejdůležitějších právních předpisů, kterými se řídí ředitel školy a které jsou v platném znění k nahlédnutí v kanceláři školy:

 • Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník (do 31.12. 2013)
 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (od 1. 1. 2014)
 • Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů
 • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 • Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském
 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
 • Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon
 • Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících
 • Vyhláška č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti
 • Vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých
 •  
 • Vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů a výročních zpráv
 • Vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku
 • Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky
 • Vyhláška č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů
 • Vyhláška č. 57/2010 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů
 • Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízeních
 • Vyhláška č.73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných (do 31. 8. 2016)
 • Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných (od 1. 9. 2016)
 • Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování
 • Vyhláška 263/2007 Sb., pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí
 • Nařízení vlády 201/2010, o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu
 • Metodický pokyn MŠMT čj. 10 194/2002-14 k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví
 • Metodické doporučení č. j.21291/2010-28, k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže
 • Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže (Dokument MŠMT č. j.: 21291/2010-28)
 • Metodický pokyn ministryně školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikany ve školách a školských zařízeních (č. j. MSMT-21149/2016)
 • "Pomůcka k nově zakotveným právům a povinnostem pedagogických pracovníků" - MŠMT

Administrátor

26. 11. 2019 12:31